Mae RYA Cymru Wales yn cyhoeddi set gynhwysfawr o gyfarfodydd gyda’r nos ledled Cymru ar gyfer y gymuned hwylio / rhai sydd yn ymwneud â chychod ac i osod nodau strategol ar gyfer y pedair blynedd nesaf. Rydyn ni yn RYA Cymru Wales ar fin cynnal adolygiad cynhwysfawr o’n nodau strategol.

Rydyn ni am gynnwys y gymuned hwylio / ymwneud â chychod  mewn trafodaethau eang eu hystod a fydd yn adlewyrchu ein cyflawniadau dros y blynyddoedd diwethaf a sefydlu’r meysydd hynny sydd angen mynd i’r afael â nhw yn y dyfodol.  

Rydyn ni am ddeall yr hyn y mae ein haelodau a’n rhanddeiliaid yn eu hystyried yn flaenoriaethau ar gyfer ein sefydliad dros y pedair blynedd nesaf fel y gallwn, gyda’n gilydd ffurfio strategaeth glir a fydd yn llywio’n holl weithgareddau.  

Er mwyn gwneud hyn, byddwn yn cynnal cyfres o gyfarfodydd gyda’r nos i gysylltu’n uniongyrchol gydag unigolion, Clybiau a Chanolfannau Hyfforddi drwy gydol mis Mehefin a Gorffennaf. Bydd y Prif Weithredwr ac aelodau staff yn teithio i bob cwr o Gymru ac yn awyddus i glywed  gan gynifer o bobl â phosibl.  

Os ydych yn aelod o’r RYA, aelod o glwb cysylltiedig, yn rhan o Ganolfan Hyfforddi Cydnabyddedig neu’n hyfforddwr RYA, yn hyfforddwr neu’n swyddog rasys, cewch wahoddiad i fynychu un o’r sesiynau nos. Mae’r sesiynau hyn wedi’u strwythuro i alluogi pawb sydd yn bresennol gymryd rhan mewn trafodaethau grwpiau bach, tafodaethau sy’n argoeli i fod yn llawn gwybodaeth a deniadol ac yn help i ffurfio dyfodol ein camp yng Nghymru.  

Dywedodd Phil Braden, Prif Weithredwr RYA Cymru, “Rydyn am roi cyfle i’n holl randdeiliaid gynnig mewnbwn uniongyrchol i’r adolygiad strategol pwysig hwn. Er mwyn gwneud hyn yn hawdd ac yn effeithiol, rydyn ni wedi penderfynu cynnal sesiynau ymgynghorol ar draws y wlad, sesiynau a fydd yn agored i’r holl randdeiliaid yn ogystal â gweithio’n uniongyrchol gyda’n clybiau.  Rydyn ni hefyd wedi lansio arolwg ar-lein ar gyfer y rhai na all fynychu.

"Bydd hwn yn gyfle gwych i gwrdd â chymaint o’n cymuned hwylio â phosibl a chael clywed barn cymaint ohonoch chi â phosibl. Bydd hyn wedyn yn sail i’n gweithgareddau dros y pedair blynedd nesaf. Mae’n bwysig cael barn pobl ar yr hyn yr ydyn ni’n ei wneud yn dda, meysydd lle gallen ni wella, pethau y dylen ni fod yn eu gwneud ac efallai ddim yn eu gwneud a’r nod ydy gwneud hwylio / ymwneud â chychod hyd yn oed yn well ar draws Cymru.”   

Pwysleisiodd Dafydd Griffiths, Cadeirydd RYA Cymru Wales, ei bod hi’n bwysig bod pawb yn cymryd rhan gan ddweud, “RYA Cymru Wales ydy corff llywodraethol hwylio / ymwneud â chychod yng Nghymru. Mae angen i’n haelodau a’n partneriaid chwarae rôl hollbwysig yn y broses adolygu hon fel bod y sefydliad yn dal i wneud y gorau dros ein haelodau a’r gymuned ymwneud â chychod ehangach.  

"Bydd y sesiynau gyda’r nos ar draws y wlad yn gyfle gwych i bobl gwrdd â’n staff. Mae’r holiadur ar-lein yn gyflym i’w lenwi a bydd yn sicrhau bod pawb yn gallu cael dweud eu dweud. Wrth gwrs, bydden ni wrth ein bodd derbyn gair yn uniongyrchol gan bobl os byddai’n well ganddyn nhw wneud hynny.”  

Mae RYA Cymru Wales wedi symud ymlaen yn sylweddol dros y pedair blynedd diwethaf ac wedi gweld twf cyson yn yr aelodaeth. Rydyn ni am weld ein sefydliad yn parhau i ffynnu a chyflenwi’n pwrpas i ddiogelu a hyrwyddo hwylio llwyddiannus a phleserus yng Nghymru. Felly, dyma’ch cyfle i’n helpu ni i wneud hyn.  

Gallwch dyddiadau a lleoliadau ar gael yma

Gallwch gael yr arolwg ar-lein yma