Mae RYA Cymru Wales yn cyhoeddi set gynhwysfawr o gyfarfodydd gyda�r nos ledled Cymru ar gyfer y gymuned hwylio / rhai sydd yn ymwneud � chychod ac i osod nodau strategol ar gyfer y pedair blynedd nesaf. Rydyn ni yn RYA Cymru Wales ar fin cynnal adolygiad cynhwysfawr o�n nodau strategol.

Rydyn ni am gynnwys y gymuned hwylio / ymwneud � chychod  mewn trafodaethau eang eu hystod a fydd yn adlewyrchu ein cyflawniadau dros y blynyddoedd diwethaf a sefydlu�r meysydd hynny sydd angen mynd i�r afael � nhw yn y dyfodol.  

Rydyn ni am ddeall yr hyn y mae ein haelodau a�n rhanddeiliaid yn eu hystyried yn flaenoriaethau ar gyfer ein sefydliad dros y pedair blynedd nesaf fel y gallwn, gyda�n gilydd ffurfio strategaeth glir a fydd yn llywio�n holl weithgareddau.  

Er mwyn gwneud hyn, byddwn yn cynnal cyfres o gyfarfodydd gyda�r nos i gysylltu�n uniongyrchol gydag unigolion, Clybiau a Chanolfannau Hyfforddi drwy gydol mis Mehefin a Gorffennaf. Bydd y Prif Weithredwr ac aelodau staff yn teithio i bob cwr o Gymru ac yn awyddus i glywed  gan gynifer o bobl � phosibl.  

Os ydych yn aelod o�r RYA, aelod o glwb cysylltiedig, yn rhan o Ganolfan Hyfforddi Cydnabyddedig neu�n hyfforddwr RYA, yn hyfforddwr neu�n swyddog rasys, cewch wahoddiad i fynychu un o�r sesiynau nos. Mae�r sesiynau hyn wedi�u strwythuro i alluogi pawb sydd yn bresennol gymryd rhan mewn trafodaethau grwpiau bach, tafodaethau sy�n argoeli i fod yn llawn gwybodaeth a deniadol ac yn help i ffurfio dyfodol ein camp yng Nghymru.  

Dywedodd Phil Braden, Prif Weithredwr RYA Cymru, �Rydyn am roi cyfle i�n holl randdeiliaid gynnig mewnbwn uniongyrchol i�r adolygiad strategol pwysig hwn. Er mwyn gwneud hyn yn hawdd ac yn effeithiol, rydyn ni wedi penderfynu cynnal sesiynau ymgynghorol ar draws y wlad, sesiynau a fydd yn agored i�r holl randdeiliaid yn ogystal � gweithio�n uniongyrchol gyda�n clybiau.  Rydyn ni hefyd wedi lansio arolwg ar-lein ar gyfer y rhai na all fynychu.

"Bydd hwn yn gyfle gwych i gwrdd � chymaint o�n cymuned hwylio � phosibl a chael clywed barn cymaint ohonoch chi � phosibl. Bydd hyn wedyn yn sail i�n gweithgareddau dros y pedair blynedd nesaf. Mae�n bwysig cael barn pobl ar yr hyn yr ydyn ni�n ei wneud yn dda, meysydd lle gallen ni wella, pethau y dylen ni fod yn eu gwneud ac efallai ddim yn eu gwneud a�r nod ydy gwneud hwylio / ymwneud � chychod hyd yn oed yn well ar draws Cymru.�   

Pwysleisiodd Dafydd Griffiths, Cadeirydd RYA Cymru Wales, ei bod hi�n bwysig bod pawb yn cymryd rhan gan ddweud, �RYA Cymru Wales ydy corff llywodraethol hwylio / ymwneud � chychod yng Nghymru. Mae angen i�n haelodau a�n partneriaid chwarae r�l hollbwysig yn y broses adolygu hon fel bod y sefydliad yn dal i wneud y gorau dros ein haelodau a�r gymuned ymwneud � chychod ehangach.  

"Bydd y sesiynau gyda�r nos ar draws y wlad yn gyfle gwych i bobl gwrdd �n staff. Mae�r holiadur ar-lein yn gyflym i�w lenwi a bydd yn sicrhau bod pawb yn gallu cael dweud eu dweud. Wrth gwrs, bydden ni wrth ein bodd derbyn gair yn uniongyrchol gan bobl os byddai�n well ganddyn nhw wneud hynny.�  

Mae RYA Cymru Wales wedi symud ymlaen yn sylweddol dros y pedair blynedd diwethaf ac wedi gweld twf cyson yn yr aelodaeth. Rydyn ni am weld ein sefydliad yn parhau i ffynnu a chyflenwi�n pwrpas i ddiogelu a hyrwyddo hwylio llwyddiannus a phleserus yng Nghymru. Felly, dyma�ch cyfle i�n helpu ni i wneud hyn.  

Gallwch dyddiadau a lleoliadau ar gael yma

Gallwch gael yr arolwg ar-lein yma