Sub-menu Navigation

Job Opportunities

The Royal Yachting Association Cymru Wales is the National Governing Body for all boating related matters in Wales and the RYA’s Regional Council.

Mae Pwyllgor Perfformiad RYA Cymru Wales yn recriwtio aelodau newydd, mae'n bwyllgor gwirfoddol sy'n cwrdd 3 gwaith y flwyddyn ac o leiaf un yn bersonol, gyda rhywfaint o waith o dro i dro - e-byst, mynychu digwyddiadau ac ati.

The RYA Cymru Wales Performance Committee is seeking to recruit new members, it is a voluntary committee that meet 3 times a year at least one in person, with some ad-hoc work - emails, attend an event etc. 

Uwch Rheolwr Perfformiad

Lleoliad y swydd: Canolfan Awyr Agored Plas Menai, Caernarfon

Llawn amser - mae gweithio hyblyg yn ofyniad Pecyn buddion gan gynnwys pensiwn, 28 diwrnod o wyliau ynghyd â gwyliau cyhoeddus

Cyflog - £30,000 i £34,000

Cyfle cyffrous i arwain a rheoli Tîm Perfformiad RYA Cymru Wales am gyflawni elfennau perfformiad yn cynllun strategol RYA Cymru Wales sy'n ceisio sicrhau llwyddiant athletwyr Cymru mewn cystadleuaethau genedlaethol a rhyngwladol a chefnogi mwy o athletwyr o Gymru sy'n cystadlu yn Tîm Hwylio Prydain ar bob lefel.

Mae RYA Cymru Wales yn chwilio am unigolyn hunan-ysgogol a fydd yn cefnogi'r sefydliad i gyrraedd ein targedau strategol.

Bydd y Uwch Rheolwr Perfformiad yn gyfrifol am esblygiad parhaus llwybr perfformiad cryf a chynaliadwy yng Nghymru a disgwylir iddo/iddi weithio fel rhan o dîm Hwylio Ieuenctid Prydain RYA i gyflawni strategaeth y DU o 'ddatblygu'r morwyr rasio gorau yn y byd'.   

Bydd gennych gefndir mewn hyfforddi gyda dealltwriaeth dechnegol dda o'r dosbarthiadau iau ac ieuenctid cydnabyddedig, ynghyd ag ymwybyddiaeth o hwylio Dosbarth Olympaidd a dosbarthiadau eraill ym Mhrydain. Rydych chi eisoes yn hunan-gychwynwr sy'n gallu gweithio'n annibynnol a hefyd fel aelod cefnogol o dîm staff deinamig ac egnïol yn Swyddfa RYA Cymru Wales.

Bydd gennych sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol gyda hanes o weithio o fewn tîm a rheoli eich amser yn effeithiol i gwrdd â therfynau amser. Mae'r gallu i arwain, rheoli ac ysgogi staff a gwirfoddolwyr, ynghyd â sgiliau trefnu, cynllunio a chyfathrebu rhagorol yn hanfodol. Oherwydd yr ystod eang o bartneriaethau sy'n gysylltiedig â'r swydd hon, ystyrir bod y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng Cymraeg yn ddymunol.

High Performance Manager 

Location: Plas Menai Outdoor Centre, Caernarfon

Permanent, Full-time flexible working is a requirement
Benefits package including pension, 28 days holiday plus public holidays

Salary: £30,000 to £34,000

An exciting opportunity to provide leadership and management  of the RYA Cymru Wales Performance Team with responsibility for delivering the performance elements of the RYA Cymru Wales strategic plan which aims to ensure the success of Welsh athletes in national and international competition and support more Welsh athletes competing for the British Sailing Team at all levels.

RYA Cymru Wales is looking for a self-motivated individual who will support the organisation in attaining our strategic targets The High Performance Manager will be responsible for the ongoing evolution of a strong and sustainable performance pathway within Wales and expected to work as part of the RYA British Youth Sailing team to deliver the UK wide remit of ‘developing the best racing sailors in the world’.

You will have a background in coaching with good technical understanding of the recognised junior and youth classes, plus have an awareness of Olympic Class sailing and other British classes. 

You are already a self-starter capable of working independently and also as a supportive member of a dynamic and energetic staff team in the RYA Wales Office.

You will have excellent interpersonal and communication skills with a track record of working within a team and managing your time effectively to meet deadlines. The ability to lead, manage and motivate staff and volunteers, together with excellent organisational, planning and communication skills is essential. Due to the wide range of partnerships linked to this position the ability to communicate through the medium of Welsh is considered desirable.

RYA Vacancies

Marine Resources

 

 

Find books for your course at the RYA Shop

eBooks in the cloud
Our handy guide shows the books & DVDs that go with your course!
Please select...