Sub-menu Navigation
Back to Top
Sub menu

  Equality

  Royal Yachting Association Cymru Wales is committed to the principle of equality of opportunity.

  RYA Cymru Wales aims to ensure that all present and potential participants, members, instructors, coaches, competitors, officials, volunteers and employees are treated fairly and on an equal basis, irrespective of sex, age, disability, race, religion or belief, sexual orientation, pregnancy and maternity, marriage and civil partnership, gender reassignment. For the full RYA Cymru Wales Equality Policy, see Related Documents.  

  In partnership with RYA, RYA Scotland and RYA North Ireland we have also developed guidance for RYA affiliated clubs and Recognised Training Centres on inclusion of people from different ethnic or religious backgrounds and trans people.

  The RYA Sailability programme, which first and foremost considers the needs and abilities of the individual with disabilities has in the last 4 years delivered over 6000+ participation opportunities. 

  RYA programmes like OnBoard and Discover Sailing make a real impact and hold significant potential for welcoming under-represented groups to the boating community.  

  Cydraddoldeb

  Mae Cymdeithas Hwylio Frenhinol Cymru Wales wedi ymrwymo i’r egwyddor o gyfle cyfartal.

  Nod RYA Cymru Wales ydy sicrhau y bydd pawb sy’n gyfranogwyr neu'n ddarpar gyfranogwyr, aelodau, hyfforddwyr, addysgwyr, cystadleuwyr, swyddogion, gwirfoddolwyr a gweithlu yn cael eu trin yn gyfartal waeth beth fo’u statws o ran eu rhyw, oedran, anabledd, hil, crefydd neu gred, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, priodas a phartneriaeth sifil, ailbennu rhyw. I weld Polisi Cydraddoldeb llawn RYA Cymru Wales gweler y Dogfennau Perthynol. 

  Mewn partneriaeth â RYA, RYA Yr Alban a RYA Gogledd Iwerddon, rydyn ni hefyd wedi datblygu canllawiau ar gyfer clybiau cyswllt RYA a Chanolfannau Hyfforddi Cydnabyddedig ar bwnc cynnwys pobl o wahanol gefndiroedd ethnig neu grefyddol a phobl thrawsryweddol. 

  Dros y pedair blynedd diwethaf, mae rhaglen RYA Sailability, sydd yn bennaf yn rhoi ystyriaeth i anghenion unigolion ag anableddau, wedi darparu dros 6000 o gyfleoedd i rai gymryd rhan. 

  Mae rhaglenni RYA fel Onboard a Darganfod Hwylio wedi cael cryn effaith ac mae iddyn nhw botensial gwirioneddol ar gyfer croesawu grwpiau sydd wedi eu tan-gynrychioli i ymuno â'r gymuned hwylio cychod.  

  Find books for your course at the RYA Shop

  eBooks in the cloud
  Our handy guide shows the books & DVDs that go with your course!
  Please select...