RYA Cymru Wales AGM

Updated: 28 February 2023
 

As per our notification of 20 January 2023, the Royal Yachting Association Cymru Wales (RYACW) AGM will be held on Saturday 25th March 2023. The principal location for the meeting will be Sport Wales National Centre in Cardiff with video links to the National Outdoor Centre at Plas Menai, Caernarfon, and to Neyland Yacht Club in Pembrokeshire. There will be online access available to those who are unable to attend in person. The AGM will commence at 0900 hrs, and the meeting is expected to last approximately 1hr and will include a presentation providing an update on the new RYA Cymru Wales Strategy (2023-26). The venues will be open from 0845 hrs.

Light refreshments consisting of tea, coffee, fruit juice, biscuits and a selection of breakfast rolls will be provided at all three venues.

Important – Attendance Registration

Whether you plan to attend in person or remotely, please complete the Attendance Registration Form (link below) by 5 pm on Monday 20 March 2023, so that we can ensure adequate catering and determine the numbers attending in all formats. Those registering to attend remotely will be sent an email with an embedded link to the meeting. In line with the RYACW Articles, each affiliated club is entitled to one vote, and for vote-counting purposes we would be very grateful if you would please confirm the name of your nominated club member. Thank you.

Register here

Yn unol â’n hysbysiad ar 20 Ionawr 2023, cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Royal Yachting Association Cymru Wales (RYACW) ddydd Sadwrn 25ain Mawrth 2023. Prif leoliad y cyfarfod fydd Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru yng Nghaerdydd gyda dolenni fideo i’r Ganolfan Awyr Agored Genedlaethol ym Mhlas Menai, Caernarfon, ac i Glwb Hwylio Neyland yn Sir Benfro. Bydd mynediad ar-lein ar gael i'r rhai na allant fod yn bresennol wyneb yn wyneb. Bydd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn cychwyn am 0900, a disgwylir i'r cyfarfod bara tua 1 awr a bydd yn cynnwys cyflwyniad yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am Strategaeth newydd RYA Cymru Wales (2023-26). Bydd y lleoliadau ar agor o 0845 ymlaen.

Bydd lluniaeth ysgafn yn cynnwys te, coffi, sudd ffrwythau, bisgedi a detholiad o roliau brecwast yn cael ei ddarparu yn y tri lleoliad.

Pwysig – Cofrestru Presenoldeb

Os ydych chi'n bwriadu mynychu wyneb yn wyneb neu o bell, llenwch y Ffurflen Cofrestru Presenoldeb (dolen isod) erbyn 5pm dydd Llun 20 Mawrth 2023, er mwyn i ni allu sicrhau arlwyo digonol a gweld faint o bobl fydd yn bresennol ym mhob fformat. Bydd y rhai sy'n cofrestru i fynychu o bell yn cael e-bost gyda dolen i'r cyfarfod. Yn unol ag Erthyglau RYACW, mae gan bob clwb sy'n aelod hawl i un bleidlais ac, at ddibenion cyfrif pleidleisiau, byddem yn ddiolchgar iawn pe baech yn cadarnhau enw yr aelod o'ch aelod sydd wedi'i enwebu. Diolch yn fawr.

Cofrestrwch yma

The RYA Cymru Wales Annual Report is published to support the Annual General Meeting.  Find the latest edition here in both English and Welsh


Cyhoeddir Adroddiad Blynyddol RYA Cymru Wales i gefnogi'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. Dewch o hyd i'r rhifyn diweddaraf yma yn y Gymraeg a'r Saesneg

AGM Agenda 2022

The agenda for the upcoming RYA Cymru Wales annual general meeting is being held on the 25th March 2023. The meeting will take both online and in person and will commence at 9am.

 
AGM minutes

The Annual General Meeting was held online on 29th November, 2021.

 
RYA Cymru Wales Accounts March 2022

Submitted to Company's House annually, the accounts are available to support the AGM.

 
Chair's Letter to Clubs re. AGM 2022

Chair's Letter to Clubs re. AGM 2022 covering the financial year 2021-2022

 
RYA CW Board Member role description

Find out more about the role of an RYA CW Board Member and the responsibilities involved.

 
RYA CW Board Member Competencies, Skills and Knowledge Matrix

Details of the skills, knowledge and experience that a balanced, skilled and inclusive Board will require in order to effectively lead and manage the organisation.

 
Articles of Association