RYA Cymru Wales AGM

 

Royal Yachting Association Cymru Wales (RYACW) is pleased to announce that this year’s AGM will be held on Saturday 30 March 2024.

The principal locations for the meeting will be -

South - Sport Wales National Centre in Cardiff

North - Plas Menai National Outdoor Centre in Caernarfon

West - Neyland Yacht Club in Neyland

Online - connected via video link. 

The AGM will commence at 9am, and is expected to last approximately 1 hr and will include the launch of our new RYA Cymru Wales Strategy: Together on Our Waters and the announcement of our first Impact Award Winners. 

Notices of motion put forward by Members must be received by 4pm on Friday 16 February 2024 and sent to admin@ryacymruwales.org.uk

Registration 

Please register here for the AGM - Tea, coffee, fruit juice and breakfast baps will be provided at each location, please note any dietary or access requirements when registering. 

Agenda and all the relevant reports

RYA Cymru Wales AGM Agenda - March 2024

RYA Cymru Wales Signed 2022-2023 Accounts

RYA Cymru Wales Annual Report - 2022-2023

RYA Cymru Wales Minutes of 2022 AGM -Held March 2023

We would like to thank you in advance for your assistance in disseminating the information to your members, and hope that we can count on your support at the AGM. 

Cymdeithas Hwylio Frenhinol Cymru Wales Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 

Mae Cymdeithas Hwylio Frenhinol Cymru Wales (RYACW) yn falch o gyhoeddi y cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol eleni ddydd Sadwrn 30 Mawrth 2024.

Prif leoliad y cyfarfod fydd -

De - Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru yng Nghaerdydd

Gogledd - Plas Menai, Ganolfan Awyr Agored Genedlaethol yng Ngaernarfon

Gorllewin - Clwb Hwylio Neyland yng Neyland

Ar-lein -  trwy gyswllt fideo.  

Bydd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn cychwyn am 0900 o'r gloch, a disgwylir iddo bara tua 1 awr a bydd yn cynnwys lansio ein strategaeth newydd RYA Cymru Wales: Together on Our Waters, a chyhoeddiad ein Enillwyr Gwobrau Effaith cyntaf. 

Rhaid i hysbysiadau o gynnig a gyflwynir gan Aelodau gael eu derbyn erbyn 1600 o'r gloch ddydd Gwener 16 Chwefror 2024 a'u hanfon i: admin@ryacymruwales.org.uk

Cofrestru

Plis cofrestrwch yma am yr Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol - bydd yna te, cofi, diod sudd oren a baps brecwast yn pob lleoliad, plis nodwch unrhyw gofyniad deietegol neu gofal yn y ffurflen.

Agenda ac adroddiadau perthnasol

Agenda Cyfarfod Cyffredional Blynoddol RYA Cymru Wales - Mawrth 2024

2022-2023 Cyfrifon Wedi'i Harwyddo RYA Cymru Wales 

Adroddiad Blynyddol RYA Cymru Wales - 2022-2023

Cofnodion Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol RYA Cymru Wales 2022 - Mawrth 2023

Hoffem ddiolch i chi ymlaen llaw am eich cymorth i ledaenu'r wybodaeth i'ch aelodau, a gobeithio y gallwn ddibynnu ar eich cefnogaeth yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.