RYA Cymru Wales Strategic Plan

The RYA Cymru Wales 2021/2022 Interim Plan is in place due to the disruption of the pandemic.
 

The Board of RYA Cymru Wales approved the approach for the development of the 2021-2025 Strategy in February 2020.  The previous plan ran to 31 March 2021 and the new plan became effective from 1 April 2021. 

The Covid-19 pandemic had created an environment in which the development of a four-year plan had become extremely challenging.  There is a risk that publishing a four-year strategy too early would result in a plan that lacked the appropriate level of ambition and / or delivers a plan that quickly becomes irrelevant.  

The proposed revised approach comprises a 12month Interim Plan followed by a full plan that takes RYA Cymru Wales to 2025. This timeline aligns to the RYA Strategic Development plan.

rightimgcomponent
RYA Cymru Wales Interim Strategy 2021
Cymeradwyodd Bwrdd RYA Cymru Wales y dull ar gyfer datblygu Strategaeth 2021-2025 ym mis Chwefror 2020. Rhedodd y cynllun blaenorol hyd at 31 Mawrth 2021 a daeth y cynllun newydd i rym ar 1 Ebrill 2021.

Mae pandemig Covid-19 wedi creu amgylchedd lle mae datblygu cynllun pedair blynedd wedi dod yn hynod heriol. Mae risg y byddai cyhoeddi strategaeth pedair blynedd yn rhy gynnar yn arwain at gynllun sydd heb y lefel uchelgais briodol a / neu'n cyflwyno cynllun sy'n dod yn amherthnasol yn gyflym.

Mae'r dull diwygiedig arfaethedig yn cynnwys Cynllun Dros Dro 12 mis ac yna cynllun llawn sy'n mynd â RYA Cymru Wales i 2025. Mae'r llinell amser hon yn cyd-fynd â chynllun Datblygu Strategol RYA.
rightimgcomponent
Strategaeth Dros Dro RYA Cymru Wales 2021